Výchovně vzdělávací program

Mateřská škola bude pracovat podle ŠVP „Všestranný rozvoj dítěte“, který rozvíjí osobnost dítěte předškolního věku a který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Koncepce školy bude kráčet ve šlépějích J. A. Komenského. Vždyť právě nejútlejší věk dítěte hraje velkou roli v celém dalším utváření osobnosti. Proto je potřeba mu věnovat péči. Položit základy veškeré výchovy a vzdělávání člověka. To, co nyní podceníme, je nenávratně ztraceno.
ŠVP bude obohacen o „Výchovu vzdělávání k lidství“ :

 • akceptovat dítě takové jaké je,
 • respektovat jeho přirozené potřeby a rozvíjet jeho individuální schopnost,
 • učit se respektovat svobodu druhého,
 • empatie a nedirektivní výchova,
 • dát dítěti svobodu výběru činnosti, dostatek času, nenarušovat soustředění,
 • přístup k dítěti zakládat na pozitivních postojích,
 • méně může znamenat více,
 • vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žiji,
 • umění říci ne,
 • kamarádské klima a komunikace,
 • četba a práce s knížkou - Celé Česko čte dětem,
 • koncepční práce s předškoláky a odkladovými dětmi.

Do programu budou zařazeny i prvky daltonské pedagogiky jako jsou svoboda, samostatnost, zodpovědnost, spolupráce.
Učitelky budou v jednotlivých třídách pracovat podle Třídních vzdělávacích programů, které budou dle potřeby doplňovat a upravovat.

Každoročně je program školy zaměřen na nějaké téma. V tomto školním roce je ústředním tématem:
„Rozhlédni se kolem sebe, povídej, co uvidíš“.

V jednotlivých třídách budou učitelky pracovat podle tematických plánů, projektů, které jsou zpracovány na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho přílohy KOV a dosavadních zkušeností. Každý tematický plán, projekt trvá přibližně jeden případně dva týdny.
V hlavním tématu jsou obsaženy okruhy, s nimiž se děti denně setkávají a jimiž jsou obklopeny.
Každá třída si k zvolenému okruhu vytváří týdenní projekty, podle teorie rozmanitých inteligencí (podle H. Gardnera), které rozvíjejí děti po všech stránkách. Projekty jsou zaměřeny na jednotlivá témata: Příroda, Zvířata, Zvyky, Zima, Doprava, Vesmír, Pravěk, Člověk a mnoho dalších…

 • Jedna činnost může současně rozvíjet několik inteligencí.
 • Každý člověk má v sobě jistý poměr těchto inteligencí. Vyhovují mu činnosti, které zastupují jeho dominantní inteligenci a s daleko menším zájmem plní činnosti, které zastupují menšinovou inteligenci.
 • Ve skupině je třeba vytvořit projekt, ve kterém jsou zastoupeny všechny inteligence – každý člen skupiny by měl mezi činnostmi najít zástupce své dominantní inteligence.
 • Inteligence se vzájemně prolínají, nelze kteroukoli z nich úplně vyloučit.


Projekty jsou realizovány hravou formou adekvátně k věku a schopnostem dětí, zahrnují jak individuální tak skupinovou činnost. Téma se prolíná do všech činností.

Další důležitou složkou programu je hra. Děti při ní relaxují, navazují přirozenou a nenucenou formou komunikaci a přátelství s ostatními, pomáhá jim se začlenit do kolektivu, hledat své místo mezi ostatními. Učí se při ní spolupracovat, respektovat ostatní, toleranci. Hra rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti, jemnou motoriku. Při hře lze odbourávat bariéry a poznávat zájmy a schopnosti dítěte. Proto je hra důležitou a nedílnou složkou každého dne.

Každé dítě je bráno jako osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem je navodit ve třídách příjemnou atmosféru, ve které se každé z dětí cítí bezpečně.
Snahou MŠ je vytvářet pro dítě prostředí podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Dítě by mělo opouštět mateřskou školu jako sebevědomá osobnost, spokojená sama se sebou a okolím přijímaná a uznávaná.

Každý den má svůj pravidelný rytmus, který je pro dítě důležitý.

K naší výchovně vzdělávací práci určitě patří heterogenní třídy. Paní učitelky rozlišují úkoly pro mladší a starší děti, tak aby odpovídaly tempu dětí.

Výhody heterogenní třídy

 • sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy
 • nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu
 • děti se učí nápodobou a vzájemně,
 • je přirozený rozvoj spontánních aktivit, dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších
 • dětí, aktivity se bezprostředně vyvíjejí, nabízených her je větší okruh a zážitky z nich jsou hlubší
 • děti zastávají různé sociální role
 • přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí, zodpovědnost za druhé
 • starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování
 • předání poznatků a zkušeností staršími dětmi je přirozenější a jednodušší (děti k sobě mají mentálně blíž)
 • zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším (starší děti si uvědomují svoji vyspělost)
 • díky kladným sociálním zkušenostem, zážitkům a vlastnostem si budují základy pro budoucí přátelství.
 • celkově příznivé atmosféry ve třídě
 • jednou z prevencí proti sociálně patologickým jevům
 • děti v posledním roce docházky do mateřské školy, mají program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy byly připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností. Při práci s dětmi se vychází zároveň i z Gardnerovy teorie inteligencí, Výchova vzdělávání v lidství aj.
 • V MŠ je také možné pro nadané dítě sestavit individuální vzdělávací plán, na základě kterého by nadaný předškoláček ve školce dostával třeba jiné úkoly. Pokud jde o nadané dítě budete potřebovat vyjádření poradny o míře a oblastech nadání vašeho dítěte

 

Režim dne

Jak jsme vyřešili nutnosti denního režimu s potřebou volnosti a svobody pro každé dítě?

Správné časové členění činností dětí během dne v mateřské škole je velmi důležité pro realizaci naší výchovné práce. Pro dítě, zvlášť v době adaptace, je velmi důležité vědět, co bude následovat pro činnosti, kterou právě dělá. Tyto pravidelně se střídající činnosti mu dávají větší pocit jistoty. Dítě ví, co bude následovat a toto vědomí mu pomáhá zkrátit dlouhý den bez maminky. Dítě není schopné vnímat čas tak jako my dospělí, proto jej musíme spojovat s konkrétními situacemi, nebo předměty. Vnímá čas přes konkrétní děje a činnosti. Jestliže dítě řekne, že maminka přijde za hodinu, nebo odpoledne – neuspějeme. Dítě se zeptá:“Kdy je to za hodinu?“ atd. Jiná situace je, jestliže k času přiřadíme obvyklou činnost. Př. „Maminka přijde po obědě, nebo po svačině.“ Dítě si dovede představit časový úsek na konkrétních činnostech, které mezi tím proběhnou.

Náš režim je rozdělen do výchovných bloků, které v sobě zahrnují základní činnosti, přičemž sled těchto činností není striktně určen. Je možné jej měnit, posunovat podle vzniklé situace a potřeby dětí. Takto upravený denní režim nám umožňuje pracovat beze spěchu, nervozity a tlaku na dítě.

Neexistuje u nás slovo: Musíš! Nesmíš! Naopak u nás děti mají právo nemuset, když nechtějí a věřte, že to „nechtění“ netrvá dlouho. Zde však opět velmi záleží na postupu paní učitelky, aby se z nechtění stalo chtění.

odpočinek, poslech pohádky, děti odpočívají na lehátku, dítě není nuceno spát, pokud tuto potřebu nemá, pouze odpočívá, což je ze zdravotního a psychohygienického vývoje dítěte velmi důležité, neboť po celoodpolední činnosti potřebuje odpočinek

7,00 -   9,45 ranní blok - scházení dětí, individuální a skupinové činnosti, výchovně vzdělávací program dle zvoleného tématu, ranní kruh, příprava na školu, ranní cvičení, hygiena, svačina
9,45 - 11,45 pobyt venku, hygiena
11,45 - 13,00 oběd, hygiena, převlékání do pyžam, ukládání k odpočinku, vyzvedávání dětí
13,00 - 14,00 odpočinek, poslech pohádky, děti odpočívají na lehátku, dítě není nuceno spát, pokud tuto potřebu nemá, pouze odpočívá, což je ze zdravotního a psychohygienického vývoje dítěte velmi důležité, neboť po celoodpolední činnosti potřebuje odpočinek
14,00 - 14,30 postupné vstávání dětí, (nejprve vstávají děti, které nespí) hygiena
14,30 –17,00 svačina, zájmové činnosti dětí ve všech prostorách třídy, hry apod., individuální práce s dětmi

 

Adaptace

Pro nově příchozí děti je zavedena adaptační doba.

Dítě může do MŠ přicházet společně s rodiči, pomalu si zvyká na prostředí,
denní režim a činnosti konané v MŠ.

Každé dítě, které nastoupí do MŠ, vyžaduje zvláštní pozornost, zvláště pokud nikdy nebylo bez rodičů! Proto se snažíme citlivě reagovat na toto období.
Adaptační období => délka a forma se upravuje individuálně dle potřeb dítěte.

Každé dítě je jiné, jinak reaguje na odloučení od rodičů. Proto je důležité věnovat pozornost těmto bodům:

 1. Doporučujeme vyvarovat se dlouhému rannímu loučení. Informujte dítě, kdo a kdy pro něj přijde. Mluvte klidně a srozumitelně, tak podpoříte důvěru svého dítěte.
 2. Neopouštějte své dítě ve spěchu, nezapomeňte na pusu a zamávat!
 3. Vždy mu připomeňte, že jste rádi, že už je velké a chodí do školky a něčemu novému se naučí, zatím, co vy jste v práci.
 4. Není vhodné slibovat dítěti, že když bude hodné a nebude plakat, odměnu (hračky, bonbóny...).
 5. Počítejte s tím, že se objeví nějaká ta slzička. Není třeba propadat panice, řiďte se doporučením učitelek.
 6. Alespoň první týden by dítě, které je ve školce poprvé, mělo chodit domů maximálně po obědě. Pro dítě je vstup do MŠ velkou změnou a proto je lepší postupovat pozvolna.


Nezáleží na věku. Dítě se učí přizpůsobovat se nové sociální situaci, tomu, že rodiče musí jít do práce a že ono bude nějaký čas bez nich. Brzy pochopí režim dne ve školce i to, že každý se vrátí domů. Společnou spoluprací rodiče a učitelky se adaptace zvládne lépe.

Návštěvnost:
Dnes: 79Celkem: 134842